Etická linka – informace

Společnosti (vybraní členové) holdingu pod mateřskou společností TESSELA HOLDING SE vyvíjí neustále maximální snahu o transparentnost všech svých aktivit a zároveň prevenci před jednáním neetickým, podvodným či pácháním jiných trestných činů osobami nejen ve vztahu k ní samotné.

Za tímto účelem byla z rozhodnutí vrcholového vedení holdingu zřízena Etická linka, jejímž účelem je umožnit anonymní podání Oznámení takového jednání, které se jeví oznamovateli:

  1. v rozporu s PRÁVNÍMI PŘEDPISY státu (zákony, vyhlášky, …),
  2. v rozporu s INTERNÍMI NORMAMI společností (směrnice, politiky, příkazy…),
  3. nebo upozorňující na NEETICKÉ CHOVÁNÍ ve spojitosti se společností,
  4. nebo přímo NAVRHUJÍCÍ OPATŘENÍ ke zlepšení.

Etická linka je součástí Compliance programu vybraných společností (členů) holdingu pod mateřskou společností TESSELA HOLDING SE ve vztahu k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění (ZTOPO).

V případě, že jste zaměstnancem TESCO SW a.s. nebo osobou v obdobném postavení a chcete podat neanonymní oznámení o protiprávním jednání, se kterým jste setkali při výkonu své pracovní činnosti, využijte možnost podat oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Vedení holdingu podporuje a velmi si váží každého úplného a pravdivého podání informací jakékoli osoby, upozorňující na odchylky od přijatých pravidel etického chování a dodržování právních předpisů, které nemohou být případně z různých důvodů sděleny přímo.