Žádost o výkon práv

 1. Žádost o výkon práv subjektů údajů lze podat prostřednictvím DPO – Pověřence pro ochranu osobních údajů, který se bude Vaší žádostí neprodleně zabývat spolu se všemi kompetentními osobami ve společnosti, které se žádost týká. 
 2. DPO na základě identifikovatelné, konkrétní a srozumitelné žádosti poskytne žadateli požadované informace nebo informace o učiněných opatřeních bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 
 3. Lhůtu pro poskytnutí informací je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. DPO vás vždy informuje o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu i s odůvodněním. 
 4. Pokud nebude žádost identifikovatelná, konkrétní a srozumitelná, vyzve DPO žadatele k jejímu doplnění s tím, že se běh jednoměsíční lhůty pro vyřízení žádosti do jejího doplnění zastavuje. Pokud nebude žádost v přiměřené lhůtě doplněna, pak (dle čl. 12 nařízení) nebude vyřízena. 
 5. Jestliže je žádost podána v elektronické formě, budou informace poskytnuty rovněž v elektronické formě. V ostatních případech vám bude odpověď zaslána doporučeně, nebo do vlastních rukou, nebo do datové schránky žadatele – fyzické osoby. 
 6. V případě, že správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informujeme vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. 
 7. Sdělování informací a řešení požadavků je ze strany poskytovatele bezplatné. Jsou-li však žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme: 
  a. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, 
  b. odmítnout žádosti vyhovět.